POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony www.senda.com.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000601997, numer NIP 5252647956 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail [archiwum@senda.com.pl] lub listowanie pod adresem ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa.
 3. Na stronie www.senda.com.pl (dalej: „Strona”) stosowane są pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania z Strony. Pliki cookies oraz inne podobne im technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Strona służy do prezentacji oferty Senda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i umożliwia Użytkownikom złożenie zapytania Administratorowi dotyczącego świadczonych przez niego usług lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

II. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.senda.com.pl. Dane te obejmują imię lub imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz mogą obejmować nazwę przedsiębiorstwa, w imieniu której Użytkownik dokonuje zapytania. 
 2. Przetwarzamy również dane Użytkownika pozyskane z tzw. plików cookies. Zakres ich przetwarzania wskazany został w pkt V poniżej.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prowadzenie Strony

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności Strony. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Użytkownikom możliwości kontaktu z Administratorem oraz możliwości udzielenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Odrębnie, za pośrednictwem Strony możliwy jest bieżący kontakt z obsługą celem uzyskania odpowiedzi na pytanie związane z funkcjonalnością Strony lub złożenia reklamacji. 

 1. Cele marketingowe

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane dla celów marketingowych związanych z działalnością Strony, o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, właściciel Strony wykorzysta podany przez Użytkownika adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania się w przypadku wprowadzenia oferty handlowej i jej prezentacji.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa firmy;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;
 5. informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z naszego serwisu (jeżeli Użytkownik zaakceptuje stosowanie plików cookies);
 6. numer IP, z którego Użytkownik komunikuje się z Administratorem;
 7. informacje o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik odwiedzając Stronę , w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu);
 8. dodatkowe informacje o sobie, które Użytkownik mógł zawrzeć w odpowiedniej zakładce w trakcie procesu rejestracji;
 9. zgody udzielone przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Strony.

V. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości prawidłowego korzystania ze Strony.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach: 
 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony;
 3. korzystania z narzędzi informatycznych.

VI. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników jest zależna od celu przetwarzania:

 1. Dane osobowe Użytkowników podane dla wypełnienia formularza z zapytaniem  przetwarzane są w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie i przedstawienia oferty Administratora w tym zakresie, z powołaniem na jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zapytanie.
 3. Jeśli Użytkownik wyraził odrębną zgodę, podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 4. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony, które są pozyskiwane za pośrednictwem tzw. plików cookies są przetwarzane na podstawie zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego (Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przez jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi Użytkownikowi oraz przez okres 6 miesięcy po udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi;
 2. przetwarzanie w celach marketingowych – przez okres 5 lat od momentu pozyskania danych;
 3. przetwarzanie w zakresie procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora – przez okres 5 lat od momentu pozyskania danych;
 4. pozyskane dane o sposobie korzystania z Strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres użytkowania Strony do czasu zaprzestania korzystania z Strony.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Użytkowników nie są sprzedawane ani udostępniane w celach komercyjnych osobom trzecim. Do danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika dostęp mają tylko wyznaczeni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone partnerom biznesowym właściciela Strony:
 3. firmom świadczącym na rzecz Administratora Strony w ramach jej funkcjonalności usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego.

Dla każdego z tych celów przekazywane są tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Administrator przy uwzględnieniu sposobu realizacji poszczególnych celów stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym Użytkownik pozostaje niemożliwy do zidentyfikowania dla osób trzecich.

IX. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 2. Dane Użytkowników nie są profilowane, ani przekazywane do krajów trzecich.
 3. Reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzania danych osobowych:
 1. Reguła adekwatności – Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; 
 2. Reguła transparentności – Użytkownik powinien mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi;
 3. Reguła prawidłowości – Administrator stara się, aby dane osobowe Użytkowników były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że w jakimś obszarze jego dane osobowe nie zostały zaktualizowane lub są błędne, zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem pod adresem [archiwum@senda.com.pl];
 4. Reguła integralności i poufności – Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych Użytkowników. Środki zabezpieczające są usprawniane na bieżąco, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych Użytkowników, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą tych danych;
 5. Reguła rozliczalności – Administrator stara się zachować możliwość rozliczenia z każdego działania na danych osobowych, wypadek udzielenia Użytkownikowi pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania były realizowane na jego danych.

X. ZGODY

W ramach podstawowej funkcjonalności Strony zbierane są następujące zgody od Użytkowników:

 1. zgoda na komunikowanie się z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych lub w celach związanych z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora – zgoda ta może zostać wyrażona przez Użytkownika w ramach wypełniania formularza z zapytaniem.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne zaś Administrator nie uzależnia od niej możliwości korzystania z Strony. Zgoda może być wycofana w dowolnej chwili poprzez informację przesłaną na adres [archiwum@senda.com.pl].

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo dostępu do treści danych osobowych – Użytkownik ma prawo prosić Administratora o usunięcie z baz danych informacji tyczących się jego osoby.
 2. Prawo do poprawiania danych – Użytkownik ma prawo prosić Administratora o poprawienie przekazanych danych do czego Administrator jest zobowiązany zgodnie z informacją przekazaną przez Użytkownika. Administrator ma prawo prosić Użytkownika o przedstawienie stosownego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Użytkownik uzna, że dla danego procesu dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w zbyt szerokim zakresie, ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył ten zakres przetwarzania. O ile żądanie Użytkownika nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na Administratora przez obowiązujące prawo, przychyli się on do żądania Użytkownika.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych – prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, aby Administrator usunął ze swoich systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Prawo to nie zostanie zrealizowane, jeżeli na podstawie przepisów prawa Administrator ma obowiązek przetwarzania danych Użytkownika (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności działań Administratora). W każdym przypadku jednak dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte w możliwie najpełniejszym zakresie.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – Użytkownik może prosić Administratora o wyeksportowanie jego danych do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienie to może być wykonane poprzez informację przesłaną na adres [archiwum@senda.com.pl].
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych- Prawo do sprzeciwu przysługuje, gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane w określonych celach (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane nadal dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego został zgłoszony sprzeciw.

Jeżeli Użytkownik uzna, że reguły przetwarzania danych osobowych zostały naruszone przez Administratora w jakikolwiek sposób, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinien on podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do wskazanego organu.

Scroll to Top